FAX-2940

פקס לייזר עם מדפסת ומכונת צילום

תוכן עבור FAX-2940

פקס
* מהירות מודם 33,600bps
* 22 זכרונות לחיוג בלחיצה אחת
* 200 זכרונות לחיוג מהיר
* מחסנית ל-250 דפים
* מזין נייר ל 20 דף
* זכרון פנימי ל- 500 מסמכים משלוח/קבלה

צילום מסמכים
* הגדלה והקטנה 25-400%
* עד 99 העתקים

מדפסת

TN-2210 טונר עד 1,200 דף ב- 5% כיסוי
TN-2220 טונר עד 2,600 דף ב- 5% כיסוי
DR-2200 תוף עד 12,000 דף