brother – מדיניות החברה

הצהרות והסמכות

Explore the range

לחברת Brother מחויבות ארוכת טווח לפעול באופן אחראי. מחויבות זו מעוגנת באמנה הבינלאומית של החברה, הקובעת קודי התנהגות מוסריים והתנהגותיים ומסייעת ל-Brother לנהל את יחסיה עם שותפיה העסקיים, לקוחותיה, בעלי המניות והקהילה בה היא פועלת. כדי להעניק ללקוחותיה ולבעלי העניין המרכזיים את הביטחון בגישה האחראית המאפיינת את החברה, Brother פועלת להשגת הכרה חיצונית לחברה, למערכותיה ולמוצריה.