תעודת אחריות

רישום אחריות
על מנת להקל את מתן המענה וכתנאי מקדים להרחבת האחריות נא לבצע רישום אחריות באתר www.brother.co.il/support/register
בכל מקרה של תקלה הלקוח יפנה למוקד התמיכה בטלפון 03-5688456

תעודת אחריות למכשירים מתוצרת brother:

משך אחריות זו הוא לשנה אחת בלבד במעבדות השרות המורשות לכל המוצרים מתוצרת brother .מובהר כי רק לדגמים מסוימים המפורטים באתר
היבואן ניתנות הרחבות אחריות הכוללות הארכת תקופת האחריות ללא תשלום נוסף ו/או שרות באתר הלקוח והכל בכפוף לקיום תנאי תעודת אחריות זו.
שרות במסגרת אחריות מורחבת מותנית ברישום המוצר על ידי הצרכן באתר היבואן כמפורט להלן, ובכפוף לשימוש במתכלים מקוריים (מתוצרת היצרן)
בכל תקופת האחריות המורחבת. ככל שיתברר בעת ביקור הטכנאי כי בתקופת האחריות או האחריות המורחבת נעשה במכשיר שימוש במתכלים שאינם
מתוצרת היצרן, יחויב הלקוח בעלות הביקור והתיקון בהתאם לתעריפים הנהוגים מעת לעת.

אנו אחראים לפעולתו התקינה של המכשיר האמור בהתאם לתנאים כדלקמן:
1.1. האחריות ניתנת בזאת לצרכנים כהגדרתם בחוק הגנת הצרכן לתקופה של שנה החל מיום רכישת המכשיר בישראל אצל משווק מורשה ולשימוש בהתאם
להוראות היצרן.
2. הרחבת האחריות הינה כאמור בכפוף לקיום שני תנאים מצטברים:
א. רישום הרכישה על ידי הצרכן באתר היבואן בכתובת www.brother.co.il/support/register
ב. שימוש במתכלים מתוצרת היצרן בכל משך תקופת האחריות לרבות המורחבת.
ג. ככל שיתברר בעת ביקור הטכנאי כי בתקופת האחריות נעשה במכשיר שימוש במתכלים שאינם מתוצרת היצרן, יחוייב הלקוח בעלות הביקור והתיקון
בהתאם לתעריפים הנהוגים מעת לעת. (להלן: “תקופת האחריות המורחבת”). נמצא שימוש בלתי מורשה כאמור, תפקע האחריות המורחבת לאלתר.
לבדיקה האם הדגם שרכשת מזכה באחריות מורחבת, פנה לאתר היבואן www.brother.co.il/support/warranty
3. המוצר נמסר לקונה כשהוא תקין ובמצב עבודה.
4. כתנאי לקבלת השירות על הלקוח לפנות למוקד שירות למוצרי brother לפתיחת קריאת שירות בטלפון 03-5688456.
5. למוצרי האחריות המורחבת, השירות באתר הלקוח יינתן אם יהיה צורך בכך רק לאחר ברור מקדים במוקד התמיכה ועל פי שיקול דעתה של החברה.
6 .החברה מתחייבת לתקן ולהחליף כל חלק שאינו מתכלה בתקופת האחריות לרבות המורחבת, כך שתיקון הקלקול שנתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות,
יחזיר את מוצר למצב תקין וככל שתידרש החלפה של המוצר ו/או חלק ממנו, תבוצע ההחלפה ללא תמורה, והכל בכפוף ליתר תנאי אחריות זאת.
7. האחריות תקפה לגבי הלקוח הראשון (הצרכן) אשר רכש את המוצר. עם העברת הבעלות בטלה האחריות.
8. האחריות הינה למכשיר בלבד, האחריות לא תחול על I) אביזרים שלא סופקו על ידי היצרן ו/או אינם חלק ממפרט המוצר על פי הוראות היצרן, II) ממשקים
ו/או רכיבי תוכנה נלווים המותקנים במוצר III) תוכנות התנסות צד ג’ העשויות להיות מסופקות עם המוצר IV) רכיבים מתכלים כגון מערכות גליל גומי,
מערכת יחידת תוף, יחידת קיבוע (תנור), מחסנית טונר או דיו, קסטות, סוללות, חלקי פלסטיק (V טיפולים תקופתיים.
9. האחריות אינה תקפה במקרה של נזק שנגרם משימוש שלא על פי הוראות השימוש, או משימוש במתכלים לא מקוריים ובכלל זאת לא תוארך תקופת
האחריות לתקופה המורחבת, ו/או לא יינתן שרות באתר הלקוח, במקרה של שימוש במתכלים, חומרה, תוכנות או חומרי עזר שאינם מתוצרת brother.
10. האחריות לפי תעודה זו לא תחול במקרים הבאים:
א. הקלקול נגרם ע״י שימוש הנוגד את הוראות השימוש שנמסרו למחזיק במכשיר או שנגרם ע״י כוח עליון.
ב. שימוש לא סביר או הפעלה בתנאים לא סבירים של המוצר.
ג. הקלקול נובע מתקלות או הפרעות ברשת הטלפון, מרכזיה, רשת החשמל או תקינות השקע, מוליכים, נתיך והארקה שאינם אביזרי המכשיר, או במקרה
של שימוש בלתי נאות כגון חיבור פגום לחשמל, חיבור כאשר אין במקום חיבור לרשת חשמל ארצית וחשיפה לשמש אבק ורטיבות.
ד. נמסר המוצר לתיקון ו/או תוקן ו/או הוכנסו בו שינויים בידי אדם שאינו טכנאי מורשה מטעם חברת רשף פתרונות הדפסה בע”מ.
ה. הקלקול נגרם בזדון או ברשלנות שלא ע״י נותן תעודת אחריות זו, שליחו או עושה שירות אחזקה מטעמו.
ו. הקלקול נגרם עקב טלטול המכשיר ממקום של המחזיק במכשיר למקום אחר שלא באריזתו המקורית.
ז. הקלקול הינו כתוצאה מתאונה או מפעולה חיצונית שאינה קשורה בטיב המכשיר.
ח. הקלקול נגרם עקב שימוש לא נכון במוצר ו/או נגרם מאי הפעלה ממושכת של המכשיר.
ט. הקלקול נגרם עקב שימוש בנייר לא מתאים.
י. הקלקול נגרם כתוצאה מקצר חשמלי ו/או כניסת גופים זרים וחדירת נוזלים למוצר.
יא. שבר במכשיר.
11. האחריות מעניקה זכויות על-פי כתב האחריות בלבד ואינה מאפשרת דרישות ו/או זכויות שאינן כלולות בו.
12. האחריות תקפה רק לגבי פניות למעבדות השרות המורשות מטעם רשף פתרונות הדפסה בע”מ.
13. אין רשף פתרונות הדפסה בע״מ מספקת שירותי הדרכה טלפונית על עבודה במחשבים בתוכנות שונות או במערכות הפעלה (כולל תוכנות הבונוס
המסופקות עם המכשיר).
 14. אין רשף פתרונות הדפסה בע״מ אחראית הן בנזיקין, הן על פי חוזה והן על פי כל עילה אחרת וכן אין רשף פתרונות הדפסה בע״מ חייבת בכל נזק כספי או
אחר ולא נזק של מניעת רווח מכל סוג שהוא העלולים להיגרם ללקוח עקב הפעלה בלתי תקינה של המוצר, בין אם חל עליו כתב אחריות זה ובין אם לא. מבלי
לגרוע אין האחריות חלה על נזק עקיף או תוצאתי ובכלל זאת אובדן או מחיקה של יישומים ו/או מידע ו/או איבוד זמן ו/או אבדן הכנסות, פגיעה במוניטין.
עוד מובהר כי החברה לא תהא אחראית לנזקים ישירים או עקיפים שיגרמו כתוצאה מעיכובים או דחיות בביצוע התחייבותה בקשר עם כתב אחריות זה
אשר ינבעו מסיבות או גורמים אשר אינם בשליטתה.